Avís legal

Avís legal.

TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB.

Denominació social: Masia Vallformosa S.L. (d'ara endavant, VALLFORMOSA).

Domicili físic: C/ Camí de la Sala, s/n, 08735 Vilobí del Penedès, Barcelona, Spain.

MAIL DE CONTACTE: hola@vallformosa.com

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF): B08656688.

DADES REGISTRALS: la Companyia està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; Tom: 38151; Foli: 71; Fulla B-40696.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ D'AQUESTES.

Les presents condicions generals d'utilització de la pàgina Web juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta VALLFORMOSA i la regulació de l'ús de la pàgina Web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina Web suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació si n'hi hagués i qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de VALLFORMOSA.

VALLFORMOSA podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s'incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions en la pàgina Web a fi que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes serà comunicat en la pàgina principal de la Web durant un termini que s'entengui raonable.

Condicions generals d'utilització de la pàgina web.

ACCÉS AL WEB I CONTRASENYES.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció a la present Web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. En el cas que fos revelada a tercers, l'Usuari serà responsable de l'ús que facin del servei aquests tercers. Així mateix, haurà de notificar a VALLFORMOSA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

A Internet no existeix la seguretat absoluta, però VALLFORMOSA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s'estableix per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

VALLFORMOSA no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a VALLFORMOSA, ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a VALLFORMOSA.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

3.1. INFORMACIÓ I FINALITAT

La resposta total o parcial als formularis d'aquesta Web és totalment voluntària i la no resposta no té conseqüències. En compliment del que es disposa en Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pogués resultar aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran tractades per VALLFORMOSA la finalitat de les quals serà en cada cas l'especificada en el propi formulari.

Per a exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, així com al tractament de les teves dades personals podràs dirigir-se per mitjançant correu electrònic amb la referència "Dades Personals" a la següent adreça hola@vallformosa.com, aportant una fotocòpia del DNI o passaport…

Aquest tractament és legítim sobre la base del seu consentiment.

Les teves dades no seran cedides a tercers.

3.2. CONSENTIMENT DE L'USUARI I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA (ART. 22 LLEI 34/2002 DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC):

Sempre que l'Usuari expressament el sol·liciti, VALLFORMOSA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

L'Usuari podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d'informacions publicitàries o promocionals. Per a això serà suficient que ho notifiqui a VALLFORMOSA mitjançant l'enviament d'un missatge a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació: hola@vallformosa.com indicant clarament que NO DESITJA REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. POLÍTICA DE HIPERENLLAÇOS

4.1. Tots els continguts inclosos en la pàgina Web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de VALLFORMOSA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina Web. Queda per tant prohibida qualsevol reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, dels mateixos sense consentiment exprés de VALLFORMOSA a través de qualsevol mitjà incloent Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc).

4.2. VALLFORMOSA no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió en la pàgina Web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyent a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos en incloure'ls en la pàgina Web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris abocats pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercitar per a eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contràries a la Llei.

4.3. VALLFORMOSA podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc) de manera raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

4.4. En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de VALLFORMOSA o dels titulars corresponents.

4.5. No obstant això tot l'anterior, aquelles persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d'aquesta Web podran denunciar tals continguts mitjançant escrit dirigit a VALLFORMOSA C/LA SALA, 45 08735, VILOBÍ DEL PENEDÈS.

4.6. VALLFORMOSA pot posar a la disposició de l'Usuari enllaços a Webs titularitat de tercers, relacionats o no amb VALLFORMOSA. En cap cas VALLFORMOSA serà responsable del contingut de les pàgines Web de destinació que s'estableixin mitjançant vincles en la pàgina Web, el seu funcionament o accessibilitat, el manteniment dels continguts, qualitat d'aquests, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en les quals aquestes pàgines poguessin incórrer.

4.7. VALLFORMOSA autoritza l'establiment de vincles al seu Portal des de qualsevol altres pàgines Web. Els enllaços que s'estableixin deuran sempre fer-se a la pàgina principal de VALLFORMOSA (o de les seves marques), o en el seu cas, a aquella que la pròpia VALLFORMOSA estableixi. Aquest enllaç únicament permetran l'accés a la Web, sense que la reprodueixi de cap manera, o creï browser o border envirenment sobre aquesta. Així mateix, no podran fer-se manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta Web o els seus continguts, ni en cap cas declarar que VALLFORMOSA ha autoritzat, supervisat o assumit l'enllaç.

4.8. Així mateix, a excepció d'aquells signes que formin part del mateix enllaç, es prohibeix que la Web que estableixi l'enllaç amb aquesta Web contingui cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a VALLFORMOSA.

Es prohibeix especialment la utilització de qualsevol marques, noms, noms comercials, rètols, eslògans, denominacions i altres signes distintius pertanyents a VALLFORMOSA en les keywords de cap Web aliena sense la prèvia autorització expressa de VALLFORMOSA específicament per a això.

RESPONSABILITAT DE VALLFORMOSA

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina Web i dels seus serveis es realitza sota la seva sencera responsabilitat.

En aquells apartats de la Web en els quals els usuaris puguin aportar continguts, VALLFORMOSA es reserva el dret de suprimir aquells que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la Llei, l'ordre públic o els bons costums.

VALLFORMOSA únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui sofrir a conseqüència de la utilització de la pàgina Web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de VALLFORMOSA.

No obstant això, VALLFORMOSA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la pàgina Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l'Usuari.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'Usuari s'obliga a usar els continguts de la pàgina Web de manera diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina Web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualssevol xarxes i mitjans telemàtics facilitats a través d'aquesta web de manera il·lícita.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular de la pàgina Web es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre's voluntàriament a un fur, VALLFORMOSA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de l'Usuari.

XARXES SOCIALS

L'usuari podrà unir-se als Grups que VALLFORMOSA té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent, sense que sigui responsabilitat de VALLFORMOSA.